Torsdagen den 19 maj besökte trädgårdssällskapet Augustenborg och de botaniska takträdgårdarna som man i projektform sedan slutet av 1900-talet succesivt byggt upp.

Projektet Ekostaden Augustenborg startade 1998 med målet att göra en stadsdel från 1950-talet både socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Projektet ville:

  • skapa ett öppet dagvattensystem och gröna tak för att hantera översvämningar som hade blivit allt vanligare;
  • rusta upp gårdarna inom kvarteret för att öka trivsel och social interaktion;
  • öka den biologiska mångfalden med 50%;
  • gå över till en lokal avfallshantering;
  • och, inte minst, vända områdets negativa trend med hjälp av en förbättrad närmiljö, en ökad social samhörighet och en framåtanda med hållbarhet i fokus.

Takträdgårdarna på taken har anlagts av olika företag, vilket har inneburet att såväl blomstermaterialet som substratskikt varierar från tak till tak. Tjockleken på de senare varierar från 2 till 15-20 cm. Ett tjockare substratskick möjliggör en större variation av blomstermaterialet.

Den viktigaste anledningen till att detta projekt kom till stånd var vattenfrågan – ett problem som ökat dramatiskt i stadsmiljöer under senare år. När stadsmiljöerna förtätas försvåras en naturlig avrinning när skyfallen avlöser varandra. Att bygga ut underjordiska rörsystem är på sikt ingen lösning. Med en mer omfattande utbyggnad av gröna tak i särskilt stadsmiljöerna skulle, menar man, ca 50 % av nederbörden kunna ”fastna” uppe på taken, vilket skulle minska behovet av en genomgripande utbyggnad av underjordiska rörledningar. Detta tillsammans med ett mer öppet dagvattensystem har varit lösningen för Augustenborg.

I bildspelet nedan kan du se hur taken ser ut. Med undantag för den första bilden, som visar entrén till Augustenborgs botaniska takträdgård, visar bilderna därefter takträdgården – fem till tio meter över marken! – och slutligen bilder från det öppna dagvattensystemet med kanaler och dammar.