Stadgar

Beslutades vid Lunds Trädgårdssällskaps årsmöte 2006-02-06

§ 1. Namn

Föreningens namn är Lunds Trädgårdssällskap med säte i Lunds kommun.

§ 2. Ändamål

Trädgårdssällskapet är en ideell förening vars syfte är att skapa ett forum för
trädgårdsintresserade.

§ 3. Medlemmar

Alla trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar i föreningen.

§ 4. Medlemsavgift

Årsavgiften för nästkommande år bestäms av årsmötet. Sällskapet är anslutet till
Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket bland annat innebär att medlemmarna får tidskriften
Hemträdgården som medlemstidning.

§ 5. Tidpunkt för årsmöte och kallelse till årsmöte

Årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor
före fastställd dag för mötet.
Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar som styrelsen anser
ska behandlas ska på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om minst hälften
av medlemmarna så begär.

Efter sådan begäran ska årsmötet hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av
styrelsen. Kallelse skall utsändas senast en månad före årsmötet. Vid extra årsmöte får
endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

§ 6. Motioner

Senast fem veckor före årsmöte ska motion från medlem skriftligen vara inlämnad till
styrelsen.

§ 7. Årsmöte

På Årsmötet ska behandlas:

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

 1. 1. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. De
  är också vid behov rösträknare.
 2. 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 3. 3. Fastställande av röstlängd (vid behov).
 4. 4. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
 5. 5. Revisorernas berättelse.
 6. 6. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 7. 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. 8. Förslag som väckts av styrelsen och inkomna motioner från medlemmar.
 9. 9. Fastställande av budget för innevarande år samt beslut om årsavgift för
  nästkommande år.
 10. 10. Val av styrelse.
 11. 11. Val av valberedning.
 12. 12. Val av revisorer och ersättare.
 13. 13. Vid mötet väckta frågor.
 14. 14. Avslutning.

§ 8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst sex ledamöter. Styrelsen utser ordförande, kassör,
sekreterare och övriga funktioner internt vid det konstituerande mötet. Samtliga väljs på
två år i taget. Halva styrelsen står på omval varje år.

Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när halva
antalet ledamöter plus en är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt. Postgiro, bankkonto och
bankgiro tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10. Räkenskaper

Styrelsens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsen ska senast två
veckor före årsmötet överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna.

§ 11. Revisorer

Revisorerna ska vara två ordinarie och en ersättare vilka väljs på ett år. Föreningens
räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av dess revisorer.

§ 12. Ändring av stadgar

Ändring av föreningens stadgar kan ske endast efter beslut av två på varandra följande
möten, varav det första är ordinarie årsmöte. För beslutets giltighet fordras kvalificerad
majoritet (67%). Om förslag finns till stadgeändring ska detta tas upp som en egen punkt
på kallelsen.

§ 13. Upplösning

Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande möten varav det första är
ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fordras att minst 75% av de närvarande medlemmarna
är ense om beslutet. Eventuella kvarstående likvida medel ska vid en likvidation användas
för syfte som överensstämmer med föreningens målsättning i §2.