Skörda regnvatten – den nya folkrörelsen

Tisdagen den 1 mars var Tim Delshammar, landskapsarkitekt som arbetar med projektet ”Plats för vattnet”, hos Lunds trädgårdssällskap för att prata om hur vi kan och bör göra för att ta hand om det regnvatten som hamnar i våra trädgårdar och inte minst på våra hustak.

Projektet ”Plats för vattnet” ”är VA SYDs satsning på praktisk klimatanpassning för att göra både våra städer och enskilda fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämningar vid kraftiga regn”, skriver man på sin hemsida (se fler länkar nedan). Det är också ett projekt som syftar till att öka återanvändning av det vatten vi förbrukar.

Allt regnvatten som inte sugs upp av växtlighet går förr eller senare ner i kommunens ledningsnät och rinner så småningom ut i Öresund eller Höje å. I en stad som Lund räknar man med att 30 % av ytan utgörs av s k allmän platsmark, dvs sådan plats (vägar, parker, med mera) som kommunen ska kunna säkra så att allt vatten ska kunna transporteras bort vid kraftiga regn. Övriga 70 procent består till stor del av så kallad kvartersmark, ytor med t ex hyreshus, bostadsrätter, villor och radhus. För att skyfallssäkra dessa ytor krävs det ett samarbete mellan kommunen och de som förfogar över dessa ytor, dvs bostadsrätter, villaägare, med flera.

När man talar om fördelningen av ansvar för att möta kraftiga skyfall har man försökt beräkna återkomsttiden för olika större skyfall, och man talar då ofta om 10-årsregn, 100-årsregn och t o m 300-årsregn. Ett 10-årsregn är ett kraftigt regn som brukar återkomma vart tionde år på ungefär samma plats, ett 100-årsregn är ett ännu kraftigare skyfall som brukar återkomma vart hundrade år, etc. Vid nybyggnation ansvarar idag VA SYD för att ledningsnätet ska kunna hantera ett 10-årsregn, kommunens ansvar gäller beredskapen för att kunna möta ett 100-årsregn och fastighetsägarna ansvarar för att att kunna möta ännu kraftigare skyfall. I befintligt bostadsbestånd, dvs det som fanns innan den nya ansvarsfördelningen togs, finns inte samma ansvarsfördelning. Det är detta som gör det nödvändigt att arbeta tillsammans för att säkra dessa bestånd – t ex våra hus och trädgårdar – innan nästa kraftiga skyfall kommer. Läs mer om ansvarsfördelningen här.

Det är därför vi måste lära oss hur man kan skörda regnvattnet på bästa sätt. Vi måste lära oss att leda bort det från huset, ut till gräsmatta, odlingslotten, rabatten, träd och buskar, häckar, dammar, med mera. Bilderna nedan visar olika sätt att göra detta, från väldigt enkla till mer raffinerade och vackra sätt att ta hand om överflödigt vatten. Det är bättre att göra något litet för att ta hand om överflödigt regnvatten än inget alls!

Och om vi gör detta på ett bra sätt så betalar Lunds kommun 2 500 kronor för varje stuprör som vi gör om på ett sätt som leder vattnet bort från huset och det kommunala ledningsnätet. Du hittar en länk nedan till hur du ansöker om detta bidrag. Se bild nedan vad som gäller om du vill söka bidragen från kommunen.

Länkar

Klicka på den första bilden för att få ett vackert bildspel.